Læretiden

Kort om læretiden

Som lærekandidat igjennom OKvekst vil det bli opprettet en opplæringskontrakt fra Viken fylkeskommune. Opplæringskontrakten er tidsbestemt og signeres av lærekandidat, faglig leder ved lærebedrift, fylkeskommunen og OKvekst.

Lærekandidaten inngår også en arbeidsavtale med lærebedriften, og det er lærebedriften som utbetaler lønn. Lønnen settes etter gjeldende tariffavtale/avtale om bonuslønn i bedriften.

 

Individuell opplæringsplan (IOP) 

Alle lærekandidater tilknyttet OKvekst får utarbeidet en egen individuell opplæringsplan (IOP) i sitt lærefag. Denne utformes av faglig leder i bedrift med innspill fra lærekandidaten. Planen kan endres underveis og gjelder for et år av gangen. Det vil si at det skal skrives ny IOP for hvert år som lærekandidaten fullfører.

Det er læreplanen i faget som danner grunnlaget for utarbeidelsen av IOP. Det er ingen formelle krav til hvor mange kompetansemål lærekandidaten skal oppnå i faget.  Samtidig anbefales det at lærekandidaten oppnår flest mulig mål i læreplanen, dette for å få en helhetlig forståelse av faget.

I løpet av læretiden har lærekandidater krav på halvårsvurderinger i faget.

 

Digitale verktøy 

Alle lærekandidater tilknyttet OKvekst får låne et nettbrett gjennom læretiden. På nettbrettet er det lagt til egen e-postadresse og aktuelle apper, slik som Power Point ol. De får også tilgang til OLKWEB, som er et digitalt oppfølgingsverktøy. I OLKWEB kan lærekandidaten føre egen logg for arbeidet, lærekandidaten kan vurdere eget arbeid, se faglig leders vurderinger av arbeidet, samt ha oversikt over egen IOP.

 

Kompetansebrev

Læretiden avsluttes med en kompetanseprøve. Etter bestått kompetanseprøve, blir lærekandidaten invitert av Viken fylkeskommune til en høytidelig utdeling av kompetansebrev. Dette foregår i samarbeid med OKvekst.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-larekadidatordningen/