For ungdomsskolene

Denne informasjonen er til deg som har kontakt med elever i ungdomsskolen med rett til spesialundervisning og som kan ha behov for et tilrettelagt utdanningsløp i videregående opplæring.  

Som opplæringskontor ser vi at det er mange  som ikke kjenner til tilrettelagt fagopplæring. Vi ønsker derfor å gi informasjon om veien dit til dere som møter elevene før de starter i Vg1. 

Veien til tilrettelagt fagopplæring i bedrift

OKvekst kan gi et tilrettelagt eller alternativt opplæringsløp i videregående opplæring som resulterer i et kompetansebevis.
Veien dit er gjennom et yrkesfaglig utdanningsprogram etter 2+2 modellen, og deretter opplæring i en medlemsbedrift gjennom lærekandidatordningen.

Gjennom OKvekst kan elevene få et tilbud innen alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Elever ved studiespesialiserende utdanningsprogram er ikke kvalifisert for lærekandidatordningen.

Lærekandidatordningen kan være et alternativ for elever som tror det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Som lærekandidat tar eleven sikte på å mestre et begrenset antall kompetansemål.

2+2 modellen i videregående skole

Elever med rett til spesialundervisning

Utdrag fra Vilbli.no om organisering av spesialundervisning: Elever og lærekandidater som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Spesialundervisning kan organiseres

 • innenfor et ordinært opplæringsløp
 • innenfor et tilrettelagt eller alternativt opplæringsløp
 • innenfor opplæring i bedrift

Les mer om spesialundervisning på vilbli.no 

Lærekandidatordningen gjennom OKvekst er yrkesopplæring for lærekandidater som kan være aktuelle fremtidige arbeidstakere i Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Hovedmålgruppen er elever med rett til spesialundervisning i bedrift. 

Utdanningsprogram

Lærekandidatene i OKvekst har behov for ulik og individuell tilrettelegging. Flere har behov for konkrete og avgrensede oppgaver. OKvekst har mange lærekandidater i flere ulike fag.

 • Vi har flest lærekandidater i logistikkfag som bygger på Teknologi og industrifag. Logistikkfag gir mange muligheter for tilrettelegging av arbeidsoppgaver innenfor læreplanmålene.
 • Kokkfag/ernæringskokkfag har vi også mange lærekandidater i, og gode muligheter for å tilrettelegge innenfor læreplanen i faget.
 • Fra Naturbruk er det i hovedsak lærekandidater i anleggsgartnerfaget (kryssløp med Bygg- og anleggsteknikk).
 • Lærefag som bygger på Elektro og datateknologi har store krav til selvstendige vurderinger i arbeidet og OKvekst har per dags dato ingen læreplasser som bygger på dette utdanningsprogrammet.

Hvorfor lærekandidatordningen

Forskningsrapporter og politiske dokumenter har de senere årene pekt på utfordringer for overgang fra skole til arbeid for elever med særskilte behov. Dette nevnes blant annet i Fullføringsreformen og Stortingsmeldingen om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming.

Utfordringene som pekes på er blant annet at

 • elevene ikke får nok støtte i overgangen
 • elevene har ikke alltid et reelt valg når de skal velge utdanningsprogram på videregående skole
 • det ikke alltid er samsvar mellom det utdanningsprogrammet de er tatt inn til og opplæringen de faktisk får
 • elevgruppen ikke er tilstrekkelig forberedt på arbeidslivet etter endt videregående opplæring

Videre viser forskning om lærekandidatordningen at den benyttes i for liten grad i landet. Gjennom lærekandidatordningen kan elever få en yrkesfaglig utdanning og forberedes på overgangen fra skole til arbeid.

Forskning om lærekandidatordningen viser også til at ordningen har fungert svært godt i Østfold og anbefaler at det kan få overføringsverdi til resten av landet.

OKvekst er opptatt av at elever med særskilte behov skal få mulighet til videregående opplæring på lik linje med ordinære elever.

Hvor finnes læreplassene?

OKvekst kan tilby læreplasser i våre medlemsbedrifter i hele Viken. Dette er vekstbedrifter med spesiell kompetanse på individuell tilpasning i arbeid, og kan derfor ivareta behovet til den enkelte elev og videreføre tilretteleggingen fra grunnskole og videregående skole ut i læretid i bedrift

En vekstbedrift er en arbeidsmarkedsbedrift som tilbyr tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA). VTA er et tiltak uten maksimal varighet rettet mot mennesker som står særlig langt fra arbeidslivet.

En vekstbedrift har som hovedformål å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne tilbake i det ordinære arbeidslivet, eller å tilby varig skjermet og tilrettelagt arbeid  i en bedrift utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Kart over vekstbedrifter i Viken

Fasvo
LUPRO
Hobøl Asvo
Arbeid og Vekst
Innovi
Fortuna HR
Personalpartner
Rause
Sarpsborg Asvo
Via3
Viuno
Svelvik Produkter
Asvo Kongsberg
Lier Asvo
Vinn Drammen
Eiker Vekst
Modum Asvo
Vinn Hallingdal
Jobbhuset
Menova
Sørvangen Næringspark
ØRI AS
Arba
Asker Produkt
Nitor
Jobberiet
Norasonde
Heia Vita
Åspro
Aktivum Rælingen
Drøbak vaskeri
Empo
Enter Kompetanse
OK-service

Akershus

Noe du lurer på?
Ta kontakt med oss i OKvekst

Jannicke Dahl

e-post: jannicke@okvekst.no

tlf: 455 10 192