Opplæringskontoret for vekstbedrifter i Viken er 10 år!
 
Videregående opplæring er og har vært i konstant endring. Nye reformer fører til at opplæringen tilpasses dagens behov. Én viktig endring var Reform 94. Reformen bestemte at alle ungdommer som hadde fullført grunnskole våren 1994 eller senere, hadde rett til videregående opplæring i tre år. Reformen bestemte strukturen i videregående utdanning fram til Kunnskapsløftet ble innført i 2006.
I 2000 ble lærekandidatordningen innført. Det gjorde det mulig å starte i videregående opplæring med delkompetanse som mål. Ikke alle elever kan fullføre et ordinært lærlingeløp, for eksempel på grunn av utviklingshemning. Lærekandidatordningen innebærer at elever med særlige behov kan få grunnleggende kompetanse innen et bestemt fagområde. Kompetansemålene blir tilpasset den enkelte lærekandidats forutsetninger.
Tidligere Østfold fylkeskommune har vært best i landet på å bruke lærekandidatordningen. Vekstbedriftene og de videregående skolene i Østfold hadde noe samarbeid om lærekandidatordningen tidlig på 2000 tallet, men tilbudet var ikke mye brukt.  I 2010 etterspurte politikerne mer bruk av Vekstbedriftene som opplæringsbedrifter. De så at yrkesfaglig utdanningsprogram var mer riktig og at Vekstbedriftene var gode opplæringsarenaer i læretiden. Østfold fylkeskommune inngikk en avtale med økonomisk fordeling med Vekstbedriftene.
28.januar 2011 ble Opplæringskontoret for VTA-bedrifter, OKvta (nå OKvekst) etablert, som det første opplæringskontoret i Norge som jobber med lærekandidater i Vekstbedrifter. Vekstbedriftene er majoritets eid av norske kommuner og driver på oppdrag fra NAV. Felles for OKvekst sine medlemsbedrifter er at alle har NAV- tiltaket VTA (varig tilrettelagt arbeid).
 

(Bilde fra åpningen av kontoret 28.januar 2011. May Hammerstad, Helge Jan Nilsen, Heidi Solbakken, Finn Aamodt og Mona Trømborg)
OKvekst sine oppgaver er å koordinere opplæringen og fungerer som bindeledd mellom lærekandidatene, Vekstbedriftene og fylkeskommunen. Vi skal også sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5, og læreplan i faget.
Siden Østfold var det første fylket med eget opplæringskontor for Vekstbedriftene, er det mange fra hele Norge som har sett til Østfoldmodellen. Flere forskningsrapporter har beskrevet hvor godt tilbudet vårt er, f.eks: Markussen 2018; «Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært» Evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov.
I 2018 ble det besluttet at Østfold, Akershus og Buskerud fylker skulle slås sammen til Viken fylke fra 1.januar 2020. Ungdommen med behov for spesialundervisning i Vekstbedrifter i Akershus og Buskerud har ikke hatt samme mulighet som ungdommene i Østfold. Vekstbedriftene har ikke fått en god nok avtale med sine respektive fylkeskommuner, noe som resulterte i at ungdommene ble værende som elev på videregående skole i 4-5 år fremfor å kunne være lærekandidat etter andre året på videregående skole. Vekstbedrifter i Akershus og Buskerud har hatt et stort ønske om å kunne tilby tilsvarende mulighet for ungdommene som bedriftene i Østfold har. I forkant av etableringen av Viken fylke, deltok de aller fleste Vekstbedriftene i Akershus og Buskerud på prosjekt «felles opplæringskontor for Vekstbedrifter i Viken».
I april 2020 ble Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken (OKvekst) etablert. Vi har nå 32 Vekstbedrifter fra Halden i sør til Hallingdal i nord, som er klare til å tilby ungdom med behov for spesialundervisning i bedrift læreplass i en Vekstbedrift. Derfor er det viktig at vi får en tilsvarende økonomisk avtale med Viken fylkeskommune som vi hadde med gamle Østfold fylkeskommune.
I samarbeid med ASVL jobber vi også for å få til en nasjonal modell for spesialundervisning i Vekstbedrift. Forskningsrapporten til Markussen viser at det er stor forskjell fra fylke til fylke hvilket tilbud ungdom med dette behovet får. Med en nasjonal modell vil det ikke være avhengig av hvilket fylke du bor i om du får mulighet til å være lærekandidat i en Vekstbedrift.
Dette bør være en rett!