Individuelt tilrettelagt fagopplæring i bedrift

Tilrettelagt fagopplæring i vekstbedrift

Elever som har hatt spesialundervisning på skolen, og som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæring i ordinært arbeidsliv, kan bli lærekandidat i en vekstbedrift gjennom OKvekst. Vekstbedriften tilbyr individuelt tilrettelagt fagopplæring i bedriften. 

Hovedveien går gjennom et yrkesfaglig utdanningsprogram etter 2+2 modellen, hvor de to siste årene blir gjennomført som tilrettelagt fagopplæring i en vekstbedrift. Læretiden avsluttes med en kompetanseprøve i utvalgte læremål.

OKvekst sine medlemsbedrifter tilbyr en rekke lærefag. Les mer om de fagene som tilbys i dag nedenfor. 

Lærekandidater og lærlinger har samme rettigheter og plikter i den videregående opplæringen. Som lærekandidat tar eleven sikte på å mestre et begrenset antall kompetansemål. Der lærlinger mottar «Fagbrev», mottar lærekandidater «Kompetansebrev» ved bestått prøve.

Elever med rett til spesialundervisning

Utdrag fra Vilbli.no om organisering av spesialundervisning: Elever og lærekandidater som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Spesialundervisning kan organiseres

 • innenfor et ordinært opplæringsløp
 • innenfor et tilrettelagt eller alternativt opplæringsløp
 • innenfor opplæring i bedrift

Les mer om spesialundervisning på vilbli.no 

Mange av lærekandidatene gjennom OKvekst kan være aktuelle fremtidige arbeidstakere i Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). 

Lærestedet er en vekstbedrift

OKvekst kan tilby læreplasser i våre medlemsbedrifter i Akershus, Østfold og Buskerud. Se her for oversikt over bedriftene.

Dette er vekstbedrifter med spesiell kompetanse på individuell tilpasning i arbeid, og kan derfor ivareta behovet til den enkelte elev og videreføre tilretteleggingen fra grunnskole og videregående skole ut i læretid i bedrift.

En vekstbedrift er en arbeidsmarkedsbedrift som er en godkjent leverandør av tjenester til NAV og som tilbyr tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA). VTA er et tiltak uten maksimal varighet rettet mot mennesker som står særlig langt fra arbeidslivet. En vekstbedrift har som hovedformål å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne tilbake i det ordinære arbeidslivet, eller å tilby varig skjermet og tilrettelagt arbeid  i en bedrift utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Lærefag

Lærekandidatene i OKvekst har behov for ulik og individuell tilrettelegging. Flere har behov for konkrete og avgrensede oppgaver. OKvekst har mange lærekandidater i flere ulike fag.

 • Vi har flest lærekandidater i logistikkfag som bygger på Teknologi og industrifag. Logistikkfag gir mange muligheter for tilrettelegging av arbeidsoppgaver innenfor læreplanmålene.
 • Kokkfag/ernæringskokkfag har vi også mange lærekandidater i, og gode muligheter for å tilrettelegge innenfor læreplanen i faget.
 • Fra Naturbruk er det i hovedsak lærekandidater i anleggsgartnerfaget (kryssløp med Bygg- og anleggsteknikk).
 • Lærefag som bygger på Elektro og datateknologi har store krav til selvstendige vurderinger i arbeidet og OKvekst har per dags dato ingen læreplasser som bygger på dette utdanningsprogrammet.

Hvorfor lærekandidat?

Forskningsrapporter og politiske dokumenter har de senere årene pekt på utfordringer for overgang fra skole til arbeid for elever med særskilte behov. Dette nevnes blant annet i Fullføringsreformen og Stortingsmeldingen om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming.

Utfordringene som pekes på er blant annet at

 • elevene ikke får nok støtte i overgangen
 • elevene har ikke alltid et reelt valg når de skal velge utdanningsprogram på videregående skole
 • det ikke alltid er samsvar mellom det utdanningsprogrammet de er tatt inn til og opplæringen de faktisk får
 • elevgruppen ikke er tilstrekkelig forberedt på arbeidslivet etter endt videregående opplæring

Videre viser forskning om lærekandidatordningen at den benyttes i for liten grad i landet. Gjennom lærekandidatordningen kan elever få en yrkesfaglig utdanning og forberedes på overgangen fra skole til arbeid.

Forskning om lærekandidatordningen viser også til at ordningen har fungert svært godt i Østfold og anbefaler at det kan få overføringsverdi til resten av landet.

OKvekst er opptatt av at elever med særskilte behov skal få mulighet til videregående opplæring på lik linje med ordinære elever.

VILBLI.NO

Vilbli.no er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finner du informasjon om lærefag, opplæringskontor og alle utdanningsprogrammene

Lånekassen

Hos Statens lånekasse for utdanning finner du oversikt over mulighetene for lån og stipend.